Je Zielsplan

(Uit het in december 2020  te verschijnen boek van Rinus Roland, Zielsplancoach en de uitgever van Pallasia)

De aarde wordt bewoond door meer dan 7 miljard mensen die de ruimte delen met planten en dieren. Een verblijf op de aarde geeft een ziel dan ook veel te veel belevings-, leer- en groeimogelijkheden om je eigenheid te ontwikkelen en je bewustzijn daarop. Het is dus belangrijk om vooraf te bepalen wát je wilt gaan beleven en leren en waarin je wilt groeien. In een weloverwogen zielsplan geef je je doelen aan: welke levensdoelen je helpen je eigenheid te ontwikkelen en je bewustzijn van je eigenheid. Zo’n doel

Lees verder

heeft altijd te maken met de ontwikkeling van je talent (welke vaardigheid ga je in je ontdekken, ontwikkelen en verrijken), met de ontwikkeling van je levenshouding (hoe kun je jezelf als een wezen van liefde, van harmonieuze verbinding, gaan ontdekken en ontwikkelen) én met de ontwikkeling van je wil (hoe en waar vind je de daadkracht om een en ander te verwezenlijken).

In je levensplan bepaal je hoe je leven zich op aarde gaat ontwikkelen en welke situaties zich zullen gaan voordoen die je de kans gaan geven een keus te maken in wat je wilt gaan beleven en leren om meer eigenheid te ontwikkelen.

“Je zou het ziels- en levensplan dan ook kunnen vergelijken met een bedrijfsplan: geen enkel bedrijf krijgt van een bank een lening of een hypotheek zonder een goed bedrijfsplan waarin de doelen van het bedrijf omschreven worden (winst maken bij voorbeeld) en de manier waarop je dat als bedrijf probeert te verwezenlijken (welk product ga je maken, wat wordt je vestigingsplaats, wat is de prijs van je product enzovoort). Zonder een goed bedrijfsplan haal je je doelen veel moeilijker en misschien red je het als bedrijf zelfs wel gewoon niet…”  

Zielsplan en talent

De ontwikkeling van je talent heeft te maken met wát je gaat doen in het leven: wat is jouw eigen bijdrage aan de wereld. Word je timmerman, softwarespecialist, mantelzorger, boekhouder, geestelijk verzorger, het kan van alles zijn. En hoewel veel talenten op elkaar kunnen lijken, verschillen ze als we ze wat beter bekijken, toch allemaal van elkaar waardoor we allemaal in staat zijn tot een geheel eigen bijdrage aan de wereld. Talenten ontwikkelen zich

Lees verder

zelden rechtstreeks. De meesten van ons zijn niet zoals Mozart die vanaf zijn derde levensjaar al piano kon spelen en kon componeren. De meesten van ons doen er gewoon wat langer over en realiseren zich pas als ze wat ouder zijn dat hun leven welbeschouwd een aaneenrijging en doorontwikkeling van met elkaar samenhangende ervaringen is (geweest) waardoor ze uiteindelijk “hun ding” zijn kunnen gaan doen.

Mozart heeft het dan ook niet beter gedaan heeft dan de andere stervelingen; het betekent alleen dat zijn ziel een ander en korter ervaringstraject gekozen heeft.

Natuurlijk kan je zielsplan ook beogen om geen of weinig ervaring op te doen met de ontwikkeling van je talent, er alleen maar een begin mee te maken of een maatschappelijk afwijkende ontwikkeling door te maken. Misschien wil je in je leven eens ervaren om een “nietsnut” te zijn en misschien ligt juist in het “nietsnut” zijn een ervaring verborgen dat je leert je te onttrekken aan de normen en waarden van de maatschappij en geheel je eigen weg te gaan.

Misschien weet je zelfs je de in het “niets-doen” en “niet-van-nut-zijn” verborgen ervaring diepgaand eigen te maken en ontwikkel je je dáárin tot een goeroe! Op een of andere manier ontwikkel je altijd íets waarmee je van belang bent voor iemand anders en de maatschappij, al is het soms moeilijk te voelen en te zien wát dat is…

“Als je je talent ontwikkelt als je eigen en echte bijdrage aan de wereld, dan zul je van de maatschappij en de mensen om je heen een reactie terugkrijgen waaruit blijkt dat ze jou en je talent als waardevol ervaren.  Als je je open kunt stellen voor wat deze spiegelende reactie met je doet dan kun je jezelf waardig gaan voelen.

Jezelf waardig voelen is je bewust zijn van je betekenis voor de ander en de maatschappij; alleen jijzelf kunt jezelf die betekenis toekennen of ontkennen; ontken je jezelf daarin dan zul je je uiteindelijk onwaardig en waardeloos gaan voelen.”

In een zielsplan begint de herkenning van jezelf in je talent al in je kindertijd door je ouders. Word je door je ouders in je talent echter niet gezien, ontkend, bestraft of een leugen voorgehouden dan ga je je als kind afwenden van je talent of je talent vervormen. Linksom of rechtsom: je verliest je echtheid en de kans om jezelf waardevol en waardig te gaan voelen.

Wanneer je je leven als onwaardig ervaart en je jezelf waardeloos voelt, dan beoogt het zielsplan meestal dat je uiteindelijk iemand gaat worden die zich met de ontwikkeling van zijn talent juist heel erg waardevol en waardig gaat voelen. Dat is een vaak vooral in het begin zwaar levenstraject waarvan de vruchten echter uiteindelijk bijzonder zoet zullen zijn…

Voor de meeste mensen liggen de belangrijkste belemmeringen voor het ontdekken van je talent in hun kindertijd.

Wanneer je in die periode te vaak geschonden wordt in je behoefte aan fysieke en emotionele veiligheid, dan ga je de wereld ervaren als een gevangenis, een inrichting of een dwangbuis waar je je in opgesloten voelt en waar het leven en kansen aan je voorbijgaan en je talent zich niet kan ontplooien.

“Als kind,” herinnert Rinus zich, “heb ik mij lang ik open en onschuldig gevoeld; ik kon met grote ogen van verwondering naar de buitenwereld kijken en daarover honderduit met mijn moeder praten die af en toe wel eens gek van mij werd. Mijn moeder was een gevoelig iemand, speelde piano en had een prachtige stem. Wél gingen haar gevoelens vaak met haar op de loop, ze was een emotionele flapuit. Nou, daar had ik als kind ook wel veel van weg.

Mijn vader had niet zo’n hoge dunk van die gevoeligheid en liet zich eens een keer laatdunkend tegen haar uit met de woorden: “Spuit elf geeft óók modder”.

Daarmee gaf hij op een spottende manier aan dat hij haar volstrekt niet serieus nam en brandde hij haar volledig af (het getal “elf” heeft te maken met het gekkengetal elf; in ons dorp werd mijn moeder nagewezen als “dat gekke mens”).

Toen mijn vader enkele dagen later zélf iets tegen ons aan tafel zei, voelde ik de minachting van mijn moeder voor mijn vader en voor ik er erg in had, flapte ik er tegen hem uit: “Spuit elf geeft ook modder!”

Over de woedeaanval die hij toen kreeg waarbij hij me bijna van de tafel af sloeg en me ook met woorden letterlijk bedreigde, ben ik misschien zelfs nu nog niet heen…

Hij kneep mijn keel dicht en snoerde me letterlijk de mond; vanaf dat moment was het afgelopen met mijn openhartigheid: mijn talent-in-de-dop (spreken vanuit je hart) werd in de kiem gesmoord en kwam pas erg laat  in mijn leven weer tot ontwikkeling.”

Zielsplan en levenshouding

Aan de ontdekking en ontwikkeling van je talent wordt door onze maatschappij met behulp van onderwijs, opleidingen, cursussen en zo voort veel aandacht besteed. De grootste valkuil daarbij is dat onze maatschappij er op gericht is je talent te ontplooien om economische  redenen die inspelen op angstgevoelens: red je het straks wel in de maatschappij? Op wat dat ontplooiingsproces met je doét, de vraag naar beleving en zingeving, daar wordt relatief weinig op ingegaan. En dan kan het zomaar gebeuren dat…

Lees verder

En dan kan het zomaar gebeuren dat je ongelooflijk goed bent in timmeren, met computers, als onderwijzer en zo voort, maar in de ontwikkeling van je talent volledig doorschiet en afbrandt doordat je niet bij jezelf nagegaan bent wat voor zín je talent heeft, wat er de zin van is, voor wie je het eigenlijk allemaal doet. Daardoor gaat alles in je onwaarachtig en onecht aanvoelen: je talent is een “kunstje” geworden, je bent de verbinding met jezelf verloren.

De manier waarop je met jezelf omgaat, je levenshouding, is aan herziening toe. Gebruik je je talent wel genoeg in overeenstemming met je eígen behoeftes, gevoelens en verlangens, vanuit liefde voor jezelf?

Je gevoelens, behoeftes en verlangens ontwikkelen en verdiepen zich gedurende heel je leven en je zult naar die ontwikkeling en verandering moeten kijken en luisteren en je levenshouding moeten bijstellen door méér zelfliefde te betrachten.

Ontwikkel je je talent door te luisteren naar je diepere behoeftes, gevoelens en verlangens, door te leven dus vanuit zelfliefde, dan zul je in je levenshouding al doende een veelvoud van kwaliteiten gaan ontwikkelen: je groeit in eigenschappen als vriendelijkheid, rust, tevredenheid, geluk, beminnelijkheid, aanvaarding, oprechtheid, openhartigheid en nog vele andere mooie levenskwaliteiten. Je gaat jezelf als uitdrukkingsvorm van liefde ervaren, je voelt je waarachtig en oprecht met als eindresultaat dat je verbonden voelt met jezelf en anderen en dat is precies het gevoel dat duidelijk maakt dat er zin is in je leven.

Ontwikkel je je talent vanuit angst, dan wordt de onderstroom van gevoelens van je levenshouding onrust, ontevredenheid, gespannenheid, manipulatie, onoprechtheid, arrogantie en zo voort. Je gaat jezelf als uitdrukkingsvorm van angst ervaren, je voelt je onwaarachtig en onoprecht. Je gevoel van verbinding met jezelf en anderen verzwakt en de zin in je leven verdwijnt….

“Mensen als Hitler en Churchill en Mandela hadden door hun bijzonder sterk ontwikkeld communicatief talent en hun charisma een welhaast magisch effekt op de massa en op de mensen om hen heen. Waar Churchill en Mandela echter appelleerden aan hogere menselijke gevoelens, verlangens en waarden, daar deed Hitler juist een beroep op lágere menselijke gevoelens, verlangens en waarden.

Allen ontwikkelden hun charismatisch communicatief talent, maar wel vanuit een compleet tegenovergestelde levenshouding die bij Hitler voortkwam uit de doods- en levensangst van een zich bedreigd voelend ego maar die zich bij Churchill en Mandela ontwikkelden vanuit hun liefde voor de hogere waarden van de mensheid zoals zij die ook in zichzelf ervoeren.”

De ontwikkeling van je talent gaat uiteindelijk altijd gepaard met een verandering in levenshouding, naar meer zelfliefde door de blik naar binnen te richten en te ontdekken wát je werkelijke behoeftes, gevoelens, verlangens en waarden zijn en door ernaar te luisteren.

Om de blik naar binnen te kunnen richten, is een houding van waarachtigheid nodig die je bij jezelf kunt herkennen als je voorliefde voor Oprechtheid.

Zielsplan en daadkracht

Je kunt héél mooie doelen stellen in je zielsplan, maar wanneer het je aan de kracht ontbreekt om ermee aan de slag te gaan, dan zal geen enkel doel bereikt worden…

Misschien wil je juíst dat gebrek aan daadkracht in dit leven ervaren, maar als je in dit leven je daadkracht wil ontwikkelen dan zul je op een of andere manier deze krachtbron moeten zien te vinden en aan te spreken.

Daadkracht kan voortkomen uit je ziel (je krijgt “de Geest”), uit je ego (uit wilskracht) of vanuit een mix van beiden.

Lees verder

“Je krijgt “de Geest” en energie als er een goede balans is tussen de ontwikkeling van je talent en van je levenshouding. Ontwikkel je je talent goed en is je levenshouding gebaseerd op liefde voor jezelf en de wereld, dan heb je zin in het leven en heeft het leven zin: het “stroomt” en dat voel je als waarachtig levensplezier (1). Heb je voldoende waarachtig levensplezier, dan voelt het leven aan als een prettige uitdaging en ervaar je innerlijke rust.

Als vanzelf doen kwaliteiten als geduld, vasthoudendheid, focus houden, zekerheid, enthousiasme, vertrouwen hebben en, uiteindelijk, toewijding hun intrede in je leven en ontwikkel je die.  

Het komt er op neer dat hoe eigener je bent en je de dingen doet die bij je passen en die voor jou zin hebben, hoe meer je contact maakt met je ziel. Je ervaart dan geen energieverlies maar juist energietoename! De bron, je ziel, “stroomt” en je leven begint “levendig” te worden en vleugeltjes te krijgen. 

Daarentegen: hoe minder je vanuit je eigenheid leeft, hoe minder het “stroomt”. Je gaat minder waarachtig levensplezier ervaren en je ervaart steeds meer onprettige gevoelens. Je gaat op zoek naar een andere energiebron en vindt die in de wilskracht van je Ego.

Put je uit deze bron dan ga je al heel snel onrust, spanning, ontevredenheid, onzekerheid, wantrouwen in het leven en nog vele andere negatieve en energievretende gevoelens ervaren en verdwijnt je daadkracht of ga je die op een gekunstelde manier overcompenseren.”

Wil je graag weten wat de bron van je daadkracht is, dan kun je gaan navoelen hoe de balans in je leven is tussen negatieve, energievretende en verarmende gevoelens enerzijds of positieve, energiegevende en verrijkende gevoelens anderzijds.

Rinus:

“Mijn vader en moeder leefden op voet van oorlog met elkaar, altijd hing er een gespannen sfeer in huis. Voor echte aandacht was geen plaats, integendeel zelfs: de kinderen werden een onderdeel van hun gevecht met elkaar. Ik herinner me dat ik iets van zes jaar oud was en mijn vader en moeder weer eens een flinke ruzie met elkaar gehad hadden. Daarop stormde mijn moeder met me achterom naar buiten, de straat op, weg van huis. Dat liet mijn vader niet over zijn kant gaan waarna hij de voordeur openrukte, ons achterna kwam en me bij de linkerarm greep. Mijn moeder greep me bij de rechterarm waarna ze midden op straat allebei aan één kant aan me begonnen te touwtrekken. Wat er toen allemaal niet door me héén ging!

En zo waren er vele gebeurtenissen die me het gevoel gaven dat er voor mij geen “thuis” was waardoor ik zó angstig en onzeker werd, dat ik op de lagere school een gemakkelijk mikpunt werd voor de spot van de jongens van het woonwagenkamp die bij me in de klas zaten en me ook constant opjoegen.

Toen ik ouder werd wist ik mijn onzekerheid te maskeren en te ontlopen door in situaties alles eerst eens van een afstandje te gaan bekijken of door ervoor te zorgen dat ik in situaties de overhand had. Als ondernemer die zijn eigen koers kon bepalen en met personeel onder me lukte me dat vrij aardig. Ook in mijn meer intieme relaties koos ik steeds voor vrienden en vriendinnen die onzekerder waren dan ik, op die manier de bovenhand houdend; met mijn bijzonder gevoelige en onzekere vrouw Irma had ik jarenlang een klassieke afhankelijkheidsrelatie. Ook in een afhankelijkheidsrelatie blijf je je echter ontwikkelen waardoor ik uiteindelijk, na 20 jaar ondernemerschap en huwelijk, zóveel gevoel van zekerheid opgebouwd had, dat ik me durfde los te maken uit mijn huwelijk en te scheiden. Waarna er eindelijk ruimte kwam voor een geheel nieuwe ontwikkeling in mijn leven.”

Het Levensplan: een contrastrijke route naar je authenticiteit

Een levensplan is een blauwdruk van ons leven, het is je levensloop in de vorm van een plan, een reeks van samenhangende gebeurtenissen om je een kans te geven de doelen van je zielsplan te verwezenlijken. Het plan is erop gebaseerd om een zo sterk mogelijk contrast in onze ervaringen te creëren. Want hebben we bij het begin van ons leven

Lees verder

een tijdlang heel “negatieve” ervaringen, dan zullen we des te meer levensplezier ervaren en bewuster worden wanneer de “positieve” ervaringen en de inzichten hun intrede doen.

Voordat we naar de aarde kwamen hebben we goed nagedacht over hoe die blauwdruk van gebeurtenissen eruit zou moeten komen te zien, want met behulp van die blauwdruk moeten we immers de contrasterende ervaringen opdoen waaruit we de kans krijgen ons talent te ontwikkelen en te groeien in onze levenshouding en in onze daadkracht.

In de blauwdruk hebben we aangegeven waar en wanneer we incarneren, bij welk gezin, welke scholen en opleidingen we gaan doorlopen, wie onze levenspartners worden, wat voor werk we gaan krijgen, of we problemen met onze gezondheid gaan krijgen of niet, wanneer we sterven en hoe: ons hele leven wordt er bijzonder gedetailleerd in beschreven, alhoewel tussentijdse bijstellingen altijd mogelijk zijn en ook vaak gebeuren.

Tegen de tijd dat we incarneren en opgroeien, zijn we het bewustzijn op ons ziels- en levensplan bijna compleet kwijtgeraakt, zodat de ervaring en beleving op aarde fris en aantrekkelijk blijft en we er ons volledig aan kunnen overgeven.

Overgave aan ons levensplan leidt dan ook altijd tot een verandering in onze beleving van het leven: van wantrouwen naar vertrouwen(1).

Ellen Scheffer schrijft in haar boek “Licht op je levenspad” over de waarde van het opdoen van contrastrijke ervaring op aarde het volgende (p. 21-22):

“De ziel komt uit een sfeer waarin ze niet alleen haar eigen belang dient, maar ook door heeft dat ze onderdeel van het geheel is en dat wat een ander ten goede komt, tevens automatisch haar belang is. Daar kan ze groeien en bloeien en volkomen zichzelf zijn. Maar de ziel heeft de wens om meer te ervaren, want als je altijd alleen maar vrede kent waardeer je die minder dan wanneer je na een periode van strijd tot rust komt en eindelijk vrede voelt. Juist door het contrast beleef je de ervaring intenser en waardeer je die meer. Dat is een deel van de motivatie om de uitdagingen van een leven op aarde aan te gaan.

Maar er is meer! Want het is natuurlijk prachtig om in een liefdevolle, verlichte omgeving het beste in jezelf naar boven te halen en compassie en liefde voor alle wezens te voelen. Maar hoe doe je dat op aarde wanneer je vergeten bent waar je vandaan komt en je in een sfeer terecht komt waar liefde niet onvoorwaardelijk is, leugens en bedrog standaard zijn en eigenbelang als norm wordt gepropageerd? Hoe leer je te communiceren als je gewend was dat telepathisch te doen? Hoe moet je jouw wezen aan de wereld tonen wanneer dat wat voor jou belangrijk is wordt afgekeurd? Hoe behoud je je innerlijke vrijheid wanneer je aan banden wordt gelegd en hoe blijf je liefdevol naar mensen die jou kwaad doen? Hoe kun je jouw kwetsbaarheid en zachtheid beschermen in de harde wereld waarin je terecht bent gekomen? Je zult gedwongen worden om jezelf te beschermen, je te pantseren en dat wordt dan je karakterstructuur, het gezicht dat je naar de buitenwereld toont. De één verdedigt zich door aan te vallen, de baas te spelen, de ander juist door zich terug te trekken en zich aan te passen. Dat proces begint al bij je geboorte; alles in jou is van het begin af aan gericht op overleven en je ontwikkelt een persoonlijke overlevingsstrategie. Tegen de tijd dat je voor het eerst naar school gaat ben je al behoorlijk gevormd door je opvoeders en het gezinsleven en ben je vergeten wie je eigenlijk was: een ziel die het omhulsel van een lichaam en bijbehorende persoonlijkheid heeft aangenomen voor de duur van een aards leven. Je vergeet je licht en grootsheid, voelt jezelf klein en machteloos en hebt geen bewuste verbinding meer met de bron waar je oorspronkelijk uit voortkwam. 

Dat is de uitdaging die een leven op aarde biedt: ben je in staat om in de loop van vele levens een proces door te maken waarin je vanuit het diepste duister van het totaal vergeten van wie je bent,  steeds meer ontdekt dat ergens diep van binnen een bron van pure liefde, kracht en schoonheid aanwezig is? En dat die bron jouw essentie is die meer met jou gemeen heeft dan dat wezen dat krampachtig probeert aan de wensen van de buitenwereld te voldoen en vaak totaal vervreemd is van zijn ware aard? Naarmate we groeien zullen we steeds meer het contact met onze ziel gaan ervaren en gaan vertrouwen op onze innerlijke leiding.”

De Weg met Hart

Ons talenten ontdekken en ontwikkelen, je Zielsplan ontdekken en als leidraad in je leven nemen, daadkracht ontwikkelen, levensplan… Mooie woorden, maar hoe kunnen we te weten komen wat onze weg daarnaartoe is als we bij onze incarnatie ons bewustzijn op onze afkomst en plannen bijna volledig kwijt raken?

Natuurlijk gebeurt dat voor het goede doel dat de ervaring en beleving op aarde fris en aantrekkelijk blijft en we er ons volledig aan kunnen of moeten overgeven. Maar een béétje hulp is toch wel welkom willen we niet in het donker blijven dwalen en in de diepste vormen van eenzaamheid en angst wegzakken….

Hulpbronnen zijn er genoeg, vooral éxterne hulpbronnen. Mensen die ons raken, mensen die ons tot voorbeeld zijn, spirituele gidsen, de zielen van overgegane dierbaren, dieren, situaties, boeken, goeroes, films, gebeurtenissen. Eigenlijk is het hele leven een externe hulpbron voor wie zich ervoor kan openstellen.

Maar het is he-le-maal niet vreemd wanneer al die hulpbronnen allemaal wat anders zeggen, elkaar tegenspreken, of dat de hoeveelheid informatie onvolledig of teveel is, dat de klemtonen van de bronnen verschillend zijn en zo voort.

Het is prachtig, al die hulpbronnen, maar om die verwarrende mix van informatie ook echt vóór je laten werken, lukt je alleen wanneer je tenminste steeds twéé uitgangspunten hanteert.

Allereerst moeten we ons ervan bewust zijn dat álles dat in ons leven gebeurt, werkelijk álles, het gevolg is van de Wet van Aantrekking. Op die wet gaan we in deel twee verder in  maar hier is het belangrijk om te weten dat als gevolg van die wet we in de buitenwereld aantrekken wat in ons leeft: de buitenwereld is de spiegel van ons innerlijk.

Maar het is een moeilijk herkenbare spiegel omdat we ons niet bewust zijn van het bestaan en de werking van de Wet van aantrekking in ons leven en omdat de Wet hier op aarde enige tijd nodig heeft voordat haar werking zicht- en voelbaar wordt.

Het twééde uitgangspunt is dat we in staat zijn om ons voordeel met die wet te doen wanneer wij kunnen voelen wat goed voor ons is en voor ons werkt en gevolg geven aan dat gevoel. We hebben een intern gevoelskompas waarmee we ons kunnen afstemmen op die Wet van aantrekking. Abraham (Esther en Jerry Hicks, De Wet van Aantrekking. Pagina 55) noemt dat een “Emotioneel geleidingssysteem”, iets waar we eveneens in deel twee van het boek uitgebreid op in gaan.

Door ons bewust te zijn van deze twee uitgangspunten en te leren ze toe te passen in ons leven ontwikkelen wij in onszelf onze eígen, innerlijke bron waarmee het gemakkelijker wordt om alles vanuit het Ziels- en levensplan op zijn plek te laten vallen en de andere, externe hulpbronnen goed te hanteren.