De generatie kinderen van de jaren vijftig, zestig en zeventig is geboren en opgegroeid in een tijd die zich nog kenmerkte door vastgeroeste overtuigingen en diepgewortelde angsten ten aan zien van zelfexpressie op het gebied van emotionaliteit, intimiteit, sexualiteit en creativiteit. In een periode van een kleine dertig jaar heeft deze generatie met succes de bijl gelegd aan de wortels van een op mannenenergie georiënteerde maatschappij en heeft de maatschappij weer ontvankelijk gemaakt voor waarden als intuïtie, emotie, creativiteit, intimiteit en sexualiteit. Dankzij dit “voorwerk” staat onze maatschappij nu open voor nieuwe generaties kinderen, de “Hoogsensitieve Kinderen”, kinderen die nóg gevoeliger zijn en daardoor meer van hun talenten kunnen laten zien maar die door hun hogere gevoeligheid ook nu weer de nodige moeite hebben hun plek op aarde te vinden. De oudere generatie geeft het stokje door aan deze Hoogsensitieve Kinderen, vormt voor hen een brug, door hen te helpen te “aarden”, waarbij zij op hun beurt door de zuiverheid  en intensiteit van deze kinderen geïnspireerd kunnen raken……

Hieronder beschrijven we de kenmerken van Nieuwetijdskinderen naar het Landelijk Informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen. De beschreven kenmerken herkennen we vanuit een wat ander perspectief ook terug in de beschrijving van Hoogsensitieve Kinderen door Pamela Kribbe die ze nieuwetijdskinderen noemt. Beide beschrijvingen en visies versterken en vullen elkaar aan en vormen het uitgangspunt voor wat wij graag voor deze kinderen willen betekenen voor hun problematiek én voor hun groeikansen…

Title

Hieronder volgt een opsomming van kenmerken volgens de visie van LiHSK, onderverdeeld in vier categorieën:
lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen
emotioneel: gevoelens, omgang met anderen
mentaal: denken, leren, informatieverwerking
spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van het direct waarneembare

Bij Hoogsensitieve kinderen herkennen we kenmerken uit alle vier categorieën. De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben dus vooral betekenis in hun onderlinge samenhang. Daarmee ontstaat een beeld van hoogsensitiviteit, dat in een kind herkenbaar moet zijn. Voldoen aan slechts enkele kenmerken is in de visie van LiHSK dus niet genoeg om te kunnen spreken van hoogsensitiviteit.

Kenmerken op lichamelijk gebied:
Veel zien, kleine veranderingen waarnemen
Graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
Scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
Geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding
Intens reageren op lichamelijke pijn Subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
Gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen

Kenmerken op emotioneel gebied:
Aanvoelen van stemmingen en emoties
Zich snel zorgen maken
Toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen
Behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
Moeite hebben met veranderende omstandigheden
De kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
Tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
Inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
Niet van verrassingen houden Op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

Kenmerken op mentaal gebied:
Een goed geheugen hebben Voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
Snel van de ene gedachte naar de andere associëren
Diepzinnige vragen stellen Eindeloos willen weten ‘waarom’
Resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken
Een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via conversatie (liever dan uit een boekje)
Kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
Moeite hebben met structureren en organisere.
Een hekel hebben aan oefenen en herhalen
Dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen
Liever belevend lezen dan begrijpend lezen

Kenmerken op spiritueel gebied:
Eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
Vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
Zeer hechten aan de waarheid
Gericht zijn op liefde en vrede
Diep nadenken over levensvragen
Sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
Blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
Wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen (‘mediator’)

Sommige kinderen geven blijk van paranormaal/spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle Hoogsensitieve kinderen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn:
Geesten of entiteiten ervaren
Communiceren met elfjes, kabouters enzovoort
Telepathische vermogens bezitten
Gebeurtenissen voorzien
Licht en kleuren (aura’s) waarnemen
Herinneringen aan vorige levens hebben

Title

Pamela Kribbe noemt Hoogsensitieve Kinderen “Nieuwetijdskinderen”. Nieuwetijdskinderen zijn in toenemende mate heldervoelend, empathisch en telepathisch. Ze pikken gemakkelijk gevoelens van anderen op. De grens tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de onzichtbare wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is vloeiend voor hen. Ze nemen de binnenkant makkelijker waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is trefzeker.

Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters. Ze voelen de impuls om tegengestelde belangen te verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Tezamen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg oud en volwassen zijn. Ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen of tussen beiden een brug te slaan. Ze worden in hun gevoel de ouder van hun ouders en kunnen zich gaan identificeren met deze helpende, therapeutische rol. Een deel van hun onbevangen kind-zijn kan hiermee verloren gaan.

Nieuwetijdskinderen zijn idealistisch. Ze zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze worden geïnspireerd door idealen als gelijkheid, verbondenheid en respect voor de natuur. In hun aura zie je vaak dat de hoogste twee aura’s wijd open staan: ze kunnen daardoor veel inspiratie, inzicht en enthousiasme ervaren. Vaak zie je echter dat deze energie niet helemaal geaard is. Dit uit zich in zweverigheid, rusteloosheid, dromerigheid en gebrek aan realiteitszin.

Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Zij zijn hier dan ook om ons te leren breken met een traditie van overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelswezens zijn. Wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te rationele omgeving. Zij worden dan ziek of gaan ernstige gedragsstoornissen vertonen. Zij zijn als het ware met één been al zo sterk verankerd in een hartsbewustzijn, dat zij niet meer terugkunnen.

Vanwege dit sterke intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kunnen nieuwetijdskinderen overkomen als rebels, anders, eigenzinnig. Het is niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. Als daarvoor geen ruimte is, kunnen het drop-outs worden, eenlingen die aan de rand van de maatschappij leven.

Minder aangedreven door angst en zelfbehoud, zijn nieuwetijdskinderen minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten. Ze kunnen zich daardoor vervreemd en eenzaam voelen en zich gaan afvragen wat de zin is van hun aanwezigheid op aarde. Als ze hun plek wél vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn hun ideeën origineel en inspirerend en zijn ze in de omgang met mensen zachtmoedig, trouw en niet-competitief.

(Voor de volledige tekst zie www.pamela-kribbe.nl. Klik op “Ochtenden met Jeshua” en dan op “Omgaan met nieuwetijdskinderen” of op deze link.)

Title

Wanneer de energie van Hoogsensitieve Kinderen en hun intense gevoeligheid niet door hun omgeving wordt herkend en begrepen en wanneer er zich te vaak communicatiestoornissen tussen de kinderen en hun ouders voordoen, dan kunnen bij de kinderen gedragsstoornissen ontstaan. Het vraagt dan extra veel aandacht en inzicht om te begrijpen wat er in de kinderen en ouders omgaat en een brug tussen hen te slaan.

Sommige kinderen zullen een extraverte oplossing zoeken voor hun problemen; ze vertonen dan bijvoorbeeld opstandigheid, onrust of concentratiestoornissen. Andere kinderen zoeken een introverte uitweg en sluiten zich bijvoorbeeld op in hun binnenwereld. 

Beide groepen kinderen vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken:
• De kinderen voelen zich niet goed ontvangen en niet gewaardeerd om wie ze zijn.
• De kinderen zijn slecht geaard waardoor ze geen rustpunt in zichzelf kunnen vinden
• Ze kunnen allerlei kwalen ontwikkelen en overgevoelig reageren op sommige voedingsmiddelen en andere stoffen
• Als ze volwassen worden, dan kunnen ze problemen ervaren bij het vinden van een geschikte plek in de maatschappij (Opleiding, werk, relatie)

Pallasia werkt samen met een groot aantal therapeuten om de Hoogsensitieve Kinderen en daarmee ook de ouders, het gezin en de familie verder te helpen met hun eigen ontwikkeling in samenhang en betrokkenheid op elkaar.

Maar ook is het mogelijk als therapeut, coach of trainer uw cliënten of cursisten mee naar Pallasia te nemen…

Title

Het activiteitenprogramma is er vooral op gericht Hoogsensitieve Kinderen en daarmee tevens ouders, gezinnen en families te prikkelen, stimuleren en begeleiden bij de ontdekking van hun essentiële waarden, hun innerlijke schatten.

Het activiteitenprogramma kenmerkt zich door:
• Creativiteit en speelsheid
• (Spontane) uiting van gevoelens en van de beleving van de wereld
• Verbinding van verstand en intuïtie
• Balans tussen het vrouwelijke en mannelijke
• Individualiteit en samenwerking
• Veel (zelf)bevestiging
• Genieten, plezier, levensvreugde en wijsheid